Privacyverklaring
Stichting Katimo Nederland, gevestigd aan de Spikkerweg 156A, 6042 KS Roermond, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Spikkerweg 156A
6042 KS Roermond
06-46594440
KvK 12056122
www.stichtingkatimo.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Katimo Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsnaam
 • voorletters, voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze opvang, website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichtingkatimo@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Katimo Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • het verzenden van uw bestelling;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
 • voor de plaatsingsovereenkomst bij adoptie van een dier in onze opvang. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Katimo Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Katimo Nederland verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Katimo Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Stichting Katimo Nederland houdt geen website bezoeken of IP-adressen bij en maakt geen gebruik van Google Analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Katimo Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingkatimo@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
 is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Katimo Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Katimo Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
 neem dan contact op met ons via stichtingkatimo@gmail.com.